Politics

‘อนุชา’ตรวจกองทุนหมู่บ้านระยอง รัฐพร้อมใส่เงินหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก


“อนุชา” ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน หวังให้เป็นกลไกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายอำเภอแกลง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลคลองปูน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนเข้าร่วม

อนุชา24

ภายหลังการตรวจเยี่ยม นายอนุชา กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านมาทุกระยะ แต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ และเงินลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสนับสนุนเงินทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเงินกู้ยืม เงินให้ไปพัฒนา ให้ไปประกอบธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุน จึงขอให้กองทุนหมู่บ้านตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการที่จะเป็นกลไกการสนองนโยบายของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

อนุชา13

นายอนุชา กล่าวว่าภารกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ขอให้พิจารณาถึงความต้องการของสมาชิกของประชาชนในหมู่บ้านเป็นอันดับแรก  ความเสียสละของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุน บริหารจัดการโอกาสที่ได้มาคือปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่ง ความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งคือวินัยและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ถ้าทั้งสองส่วนร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนจะเติบโตและเป็นที่พึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

อนุชา44

อนุช่22

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight