Politics

‘ยูนิเซฟ’ ออกแถลงการณ์ จี้ทุกฝ่ายปกป้องเด็กจากการถูกคุกคาม!

“ยูนิเซฟ” ออกแถลงการณ์ กังวลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนจากการชุมนุม พร้อมเรียกร้องให้ปกป้องจากความรุนแรงและการถูกคุกคามทุกรูปแบบ ชี้ ‘โรงเรียน’ ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย!

องค์การยูนิเซฟ ออกแถลงการณ์ ระบุว่า รู้สึกกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนท่ามกลางการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน พร้อมร่วมกันปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงและการถูกคุกคามทุกรูปแบบ

ยูนิเซฟ188631

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก ได้รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมถึงการชุมนุมอย่างสันติ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในพ.ศ. 2532 โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงสิทธิที่พวกเขาพึงมี ซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติโดยได้รับการรับฟัง

ยูนิเซฟ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนทุกคนในทุกที่ทุกเวลา และให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ ต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคาม

ยูนิเซฟ ขอย้ำว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย สำหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีการรับรู้รับฟัง โรงเรียนและสถาบันการศึกษาควรจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายอย่างมีสาระ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถสร้างทักษะด้านการสื่อสารและการต่อรอง อันจะนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างสันติกับข้อท้าทายที่เด็ก ๆ กำลังเผชิญอยู่

เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที ตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การคุกคาม หรือการข่มขู่ทุกรูปแบบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK