Politics

เปิดผลสำรวจล่าสุด! ‘คนไทยการ์ดตก’ ป้องกันตัวเองลดลงต่อเนื่อง


การ์ดตก “กระทรวงสาธารณสุข” เผยผลสำรวจ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล่าสุด พบประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองลดลง โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ล่าสุด พบคนไทย การ์ดตก ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองลดลง โดยเฉพาะ การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนคนลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม ไทยชนะ  ลงชื่อในสมุดเข้าออกสถานที่ 68%

ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แถลงข่าว ผลสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ว่า

การ์ดตก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำไปสอบถามติดตามการปฏิบัติตน ของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังการผ่อนปรนมาตรการในเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการของภาครัฐ โดยปรับปรุงข้อคำถามทุก 15 วัน

ผลสำรวจครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 63,619 ราย พบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเอง เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม พบว่า ประชาชนมีการรวมกลุ่มทางสังคมเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการป้องกันตนเองในภาพรวมลดลง จาก 0.84 เป็น 0.79 โดยเฉพาะการระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก การระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร และ การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ส่วนพฤติกรรมของประชาชนในการขับเคลื่อน “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” มากที่สุด คือ พฤติกรรมการป้องกันตัวในชุมชน 89.7% รองลงมา คือ แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบคนในครอบครัวมีอาการ 83.6% และ จัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 80.7%

ส่วนพฤติกรรมที่ทำน้อยที่สุด คือ การออกกำลังกายเป็นประจำ 55.6% และ การลงทะเบียนไทยชนะ สถานที่ส่วนใหญ่ที่ไม่พบ QR CODE ของไทยชนะ หรือ สมุดลงชื่อ คือ ตลาดสดและร้านค้าในตลาด 59.9% รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์ 20.9% และร้านขายของนอกห้าง 11.3% ประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงลงทะเบียนไทยชนะ ลงชื่อ ในสมุดในสถานที่ต่างๆ 68.1% ส่วนที่ไม่ลงทะเบียนฯ เนื่องจากลืม ทางร้านไม่มี QR CODE หรือ สมุดลงชื่อ หรือ ใช้ไม่เป็น

“จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ประชาชนเริ่มหย่อนการป้องกันตนเอง ซึ่งจะต้องร่วมมือกันทั้งประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จะส่งให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ ปฏิบัติตัววิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยตั้งเป้าหมาย ใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการ และประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้ได้ 90%” นายแพทย์ธเรศ กล่าว

ทั้งนี้ การสำรวจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยประจำประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม