Politics

‘สัมฤทธิ์’ ชื่นชมร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ‘พัฒนาประเทศ-ช่วยเกษตรกร’

‘สัมฤทธิ์’ ส.ส.ชัยภูมิเขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ชื่นชม พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 คำนึงถึงภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ อภิปราย ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2564 ว่า งบประมาณฯ นี้ ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นฟู ที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นมีมาตรการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 2,520,000 ล้านบาท เปรียบเทียบเป็น 76.5% ส่วนงบลงทุน 674,000 ล้านบาท เทียบเป็น 20.5% ส่วนที่เหลือ 3% จัดสรรไว้ในงบการใช้คืนเงินกู้ วงเงิน 99,000 ล้านบาท ซึ่งในฐานะที่ตนเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่น มีความห่วงใยในการจัดตั้งงบ 3.3 ล้านล้านบาท เพราะการจัดตั้งงบประมาณที่สูง ก็ต้องมีการประมาณการรายรับที่สูงขึ้นเช่นกัน

2949

ในงบประมาณปี 2564 ได้มีการเก็บงบภาษีอากรไว้ 2.43 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อย และหากดูเศรษฐกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าเศรษฐกิจมีการชะลอตัว และในปีนี้ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ตนจึงมีความกังวลว่า จะจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหรือไม่ ก็เป็นโจทย์ให้สรรพากรเข้าไปดำเนินการ โดยคำนึงถึงผู้ประกอบการด้วยว่า จะประคับประคองอย่างไรให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้

แต่ข้อดีของงบประมาณปี 2564 คือ มีการจัดการแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านยุทธศาสตร์ และพื้นที่ การเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การแก้ปัญหาประเทศได้อย่างชัดเจน

นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนงบกลาง ตนขอชื่นชมการจัดตั้งงบประมาณโครงการประกันรายได้ของเกษตรกร ที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร โดยการใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท ดูแลเกษตรกรที่ประสบปัญหาพืชผลราคาตกต่ำ เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะให้เงินแก่เกษตรกรโดยตรง อีกทั้งยังแก้ปัญหาได้ตรงเป้า ทำให้เกิดการทุจริตน้อยมาก

เกษตรกรที่ปลูกข้าวก็มีการชดเชยให้ 10,000-15,000 บาท/ตัน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยเหลือในส่วนต่างกิโลกรัมละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง มีการช่วยเหลือส่วนต่างราคาที่ 2.50 บาท ชาวสวนยางกิโลกรัมละ 60 บาท ชาวสวนปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 4 บาท รวมทั้งชาวไร่อ้อยช่วยเหลือที่ราคา 85 บาท/ตัน และช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งต่อไปโรงงานที่ ราคา 93 บาท/ตัน  ทั้งหมดเป็นมาตรการที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีกำลังใจในในการเพาะปลูกต่อไป และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน

ส่วนตัวเห็นว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะสามารถแก้ปัญหาให้กับราษฎรและพัฒนาประเทศในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ได้ และขอชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เสนอร่างงบประมาณนี่ด้วยตัวท่านเอง ทั้งยังขอฝากให้นายกรัฐมนตรี ช่วยพิจารณามาตรการ รวมทั้งตั้งหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อนำไปสู่ความถูกต้อง สุจริต และโปร่งใส เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม