Politics

‘เฉลิมชัย’ จัดหนักอุ้มชาวประมง คิกออฟสินเชื่อ 10,300 ล้านแล้ว!


สินเชื่อประมง 10,300 ล้านบาทเริ่มแล้ว! “เฉลิมชัย” จัดหนักอุ้มชาวประมง คิกออฟสินเชื่อเสริมสภาพคล่องบรรเทาผลกระทบโควิด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย แถลงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ โครงการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท

ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ กรมประมง ประสาน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสิน ดำเนินการเปิดตัว โครงการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของชาวประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยเฉพาะในยุคโควิด

สินเชื่อประมง
นายอลงกรณ์ กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย จัดทำนำเสนอ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเปิดรับชาวประมงพื้นบ้าน และพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอล์ฟโลน ดังกล่าว ถือเป็นโครงการสินเชื่อประมง ที่มีวงเงินมากที่สุด ครอบคลุมทั้งประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรัฐบาล จัดงบประมาณ ช่วยดอกเบี้ยเป็นเงิน 2,163 ล้านบาท และยังเป็นโครงการฯ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมากที่สุด ของทุกภาคส่วน

“หวังว่า โครงการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องชาวประมงที่รายได้ลดลงจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ชาวประมงสามารถกู้เงิน ไปเสริมสภาพคล่อง ในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% และ ผู้ประกอบการประมงจ่ายสมทบเองอีก 4% ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครชาวประมงที่สนใจเข้าร่วม ณ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมงกรมประมง http://www4.fisheries.go.th หรือ โทร. 02 561 3353 ในวันและเวลาราชการ หรือ คิวอาร์โค้ด

สินเชื่อประมง
ด้านนางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ (ผู้แทนธนาคารออมสิน) และนายประสาน พูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ (ผู้แทน ธ.ก.ส.) แถลงว่า สำหรับรูปแบบ สินเชื่อประมง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ

2. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง โดยมีธนาคารของรัฐที่เข้าร่วม 2 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ปล่อยวงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท สนับสนุนเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ในวงเงินรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ธนาคารออมสิน ปล่อยวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท สนับสนุนเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ในวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

นายพิชัย แซ่ซิ้ม เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ นายปิยะ เทศแย้ม รองนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และกรมประมงที่เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประมงโดยสนับสนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ทั้งภาครัฐและสมาคมประมงได้ร่วมคิดร่วมทำมาด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วโดยหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูอาชีพประมงให้ยืนได้ในภาวะวิกฤตโควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม