Politics

ช็อก! องค์การค้าของสกสค. เลิกจ้าง 961 ราย เริ่ม 1 ส.ค.นี้


องค์การค้าของ สกสค. เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ 961 ราย มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เหตุขาดทุนต่อเนื่องมากว่า 15 ปี  ระบุต้องการปรับปรุงอัตรากำลัง ผลประโยชน์ตอบแทนให้สอดคล้องกับภารกิจ 

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้ลงนามคำสั่งองค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/ 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสติการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวก ในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน  เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา

องค์การค้าของ สกสค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย ประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี องค์การค้าของ สกสค.จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้อง  กับภาระกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของ สกสค. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิ  การและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน 961 ราย โดยให้ใด้สิทธิประโชน์ตามที่ฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

 

เอกสารกศน11

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight