Politics

เช็คเลย! รายละเอียดผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ‘เลิกเคอร์ฟิว-เปิดรร.-ขายเหล้า’


เช็คเลย! รายละเอียด “ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4” เริ่ม 15 มิ.ย. มียกเลิกเคอร์ฟิว-เปิดโรงเรียนขนาดเล็ก-จัดคอนเสิร์ต-ขายเหล้าในร้านอาหาร แต่ยังห้ามเดินทางระหว่างประเทศ

ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าว สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของ ศบค. ประจำวันนี้ (12 มิ.ย. 63) ว่า วันนี้ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการ ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 แล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการผ่อนคลายดังนี้

ผ่อนคลายมาตรการระยะ4 04 01

การผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้ “กฎหมาย” ที่สำคัญ

  • ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) เพราะเป็นการเดินทางของคนภายในประเทศ
  • ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ อากาศ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น มาตรการนี้จึงเป็นมาตรการที่สำคัญและต้องคงไว้

ผ่อนคลายมาตรการระยะ4 02 01 0

การผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของ “โรงเรียน-สถาบันการศึกษา”

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียน การสอน การอบรม สัมมนา ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

1. การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนประเภทนานาชาติ หรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนรวมทั้งเรียนไม่เกิน 120 คน หรือโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.)

3. การใช้อาคารสถานที่ของ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตามข้อ 1 และ 2 ต้องปฏิบัติตามมารตรการป้องกันโรคที่ทางราชกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ผ่อนคลายมาตรการระยะ4 01

กิจการ/กิจกรรมด้าน “เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต”

ก. การจัดการประชุม การอบรม การสัมนา การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมการต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้างประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • การประชุม อบรม สัมนา ใช้เกณฑ์พื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน
  • การจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่งและยืนห่างกัน 1 เมตร
  • งานดนตรี คอนเสิร์ต ลดความหนาแน่น ไร้ระเบียบ ใช้เกณฑ์พื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน

ข. การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารทำได้

ยกเว้น ในส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ

ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก 2 ตารางเมตรต่อคน
  • ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คัดกรองไข้ ป่วย

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยกรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ. การถ่ายทำรายงานโทรทัศน์ ภาพยนต์ และวีดีทัศน์ กำหนดให้กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คนและมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

ผ่อนคลายมาตรการระยะ4 03 01

กิจกรรมด้าน “การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ”

ก. การอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย โดยให้เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว ห้องรวมหรือบ่อออนเซ็นรวม ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบตามเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน

ยกเว้น ในส่วนของสถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

ข. การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง มีเกณฑ์ว่า จำกัดการรวมกลุ่ม 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน

ค. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม โดยสวนน้ำใช้เกณฑ์พื้นที่ 4 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

ง. สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนด้วย

จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4

การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่ 

  • เครื่องบิน ขายตั๋วที่นั่งได้เกือบ 100% จากเดิมต้องจำหน่ายตั๋วแค่ 70% ของที่นั่ง เนื่องจาก ศบค. เห็นว่าภายในเครื่องบินมีระบบระบายอากาศที่ดีและเที่ยวบินภายในประเทศใช้เวลาบินไม่ถึง 1 ชั่วโมง ขณะที่การติดเชื้อโควิด-19 ต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • รถโดยสาร (รถทัวร์) ยังคงขายตั๋วได้เพียง 70% ของที่นั่ง เนื่องจากมีระบบระบายอากาศที่ดีน้อยกว่าเครื่องบินและต้องมีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวยังเป็นเรื่องของหลักการ จะต้องมีการออกข้อกำหนดและรายละเอียดในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 มิถุนายน 2563  ก่อนเริ่มบังคับใช้วันที่ 15 มิถุนานยน 2563 ต่อไป

 

9 มาตรการควบคุมสำหรับทุกกิจการ/กิจกรรม ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4

1.ทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน-หลังกิจกรรม

2.กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

3.ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม

5.ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

6.ควบคุมการเข้า-ออก

7.ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม ไทยชนะ

8.จำนวนผู้ดูแลเป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด

9.จุดล้างมือบริการเพียงพอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม