ดูหนังออนไลน์
Politics

โอนเงินเยียวยาเกษตรกร! เปิด 8 ขั้นตอนสำคัญ ทำแบบนี้รอรับเงินหมื่นห้าไปเลย

โอนเงินเยียวยาเกษตรกร! เปิด 8 ขั้นตอนสำคัญ สำหรับคนที่ยังไม่เพาะปลูก ทำแบบนี้รอรับเงินเยียวยารวดเดียว 15,000 บาทไปเลย

โอนเงินเยียวยาเกษตรกร : ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือ เงินเยียวยาเกษตรกร ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรได้รับเงินไปแล้ว 7.1 ล้านราย วงเงิน 35,518 ล้านบาท จากรายชื่อที่ ธ.ก.ส. ได้รับมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้านราย

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีรายชื่อผู้ที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินได้อีก 579,400 ราย โดยมีสาเหตุ ดังนี้

  • ไม่พบบัญชีเงินฝากจำนวน 356,000 ราย โดยกลุ่มนี้สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อ โอนเงินเยียวยาเกษตรกร ได้ทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com
  • ส่งรายชื่อบัญชีผู้เสียชีวิตคืนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทบทวนอีกครั้งจำนวน 132,000 ราย
  • เป็นข้าราชการจำนวน 91,400 ราย ซึ่งข้าราชการจะไม่ได้สิทธิ์ในเงินเยียวยาเกษตรกรนี้

ขณะที่รายชื่อและข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้ ธ.ก.ส.จำนวน 7.68 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 จำนวน 6.85 ล้านราย กลุ่ม 2 จำนวน 828,000 ราย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 137,000 ราย

โอนเงินเยียวยาเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้ เป็นเกษตรกร ที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก เพราะยังไม่ถึงช่วงเวลา มีประมาณ 1.3 แสนคน โดยมีแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จนกระทั่งได้รับเงิน ดังนี้

1. เกษตรกร คาดว่าจะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ต้องกรอกแบบคำร้อง ทบก.01 และยื่นที่กล่องสำนักงานเกษตรอำเภอ ระหว่าง 1-15 พฤษภาคม 2563

2. ปิดกล่องรับแบบ ทบก.01 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (เวลาราชการ)

3. รายงานจำนวนเกษตรกรแบบ ทบก.01 ในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

4. เกษตรกร แจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2563

5. บันทึกข้อมูลในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2563

6. ตรวจสอบจัดชุดติดประกาศและยืนยันในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

7. ส่งข้อมูล สศก./ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

8. ธ.ก.ส. จ่ายเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์โควิด-19

โอนเงินเยียวยาเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม หากยังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์ โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้าน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด