ดูหนังออนไลน์
Politics

นศ.เช็คด่วน! มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอมเท่าไหร่ เยียวยาช่วงพิษโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกประกาศกระทรวงฯ ไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้ โดยเฉพาะการพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมออกมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือนักศึกษา

2 10

ล่าสุดมี 52 มหาวิทยาลัยขานรับนโยบายในการพิจารณา ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 เช่น ลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น  เปิดรายชื่อ 52 มหาวิทยาลัยพร้อมใจหั่นค่าเทอมช่วย ‘นิสิต-นักศึกษา’ สู้โควิด แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการและการพิจารณาสัดส่วนมาตรการในการช่วยเหลือแตกต่างกันไป

1 11

ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บอกว่า ทปอ.พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวง อว. การช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่เป็นเหมือนคนในครอบครัว เป็นคนที่เราต้องช่วยเหลือ แต่จะช่วยเหลือในรูปแบบใด เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ประโยชน์ และมหาวิทยาลัยอยู่ได้ ต้องมองทุกอย่างอย่างรอบคอบ

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเกือบทั้งประเทศ มีการเปิดภาคการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม คือ เปิดเทอมในเดือนมิถุนายน ทำให้ช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดเทอม มีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎ 2 กลุ่ม คือ เขตกรุงเทพฯ และเขตภาคตะวันตก เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และจอมบึง ที่ยังอยู่ในช่วงเวลาเรียนตามภาคเรียนปกติ โดยแนวทางการดำเนินตามนโยบายของ กระทรวง อว.นี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของตน

3 6

5 3

ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำมาตรการเบื้องต้นไว้แล้ว เช่น ค่าเทอมจะมีการลดลงไปราว 10-15%  มีมาตรการอื่นที่จะช่วยนักศึกษา เช่น ให้เด็กทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้

4 2

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight