Politics

ราชกิจจาฯออกประกาศกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทน เหตุสุดวิสัย ว่างงานจากโควิด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ว่าด้วยการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 และมาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาแรงงาน

 

ราชกิจจาแรงงาน1

ราชกิจจาแรงงาน2

ราชกิจจาแรงงาน3

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight