Politics

ด่วน! งดเดิน ‘รถโดยสาร’ ข้ามเขตใน 4 จังหวัดภาคใต้


ด่วน! “กรมขนส่งฯ” สั่งงดเดิน “รถโดยสาร” ข้ามเขตใน 4 จังหวัดภาคใต้ “ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส-ภูเก็ต” หลังไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งพรวด

S 17752069

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและได้ออกคำสั่งหรือประกาศให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้ว

กรมการขนส่งทางบกจึงออกคำสั่ง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบก  เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง

S 29614124

สำหรับเส้นทางที่ต้องระงับประกอบด้วย เส้นทางเดินรถหมวด 2 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) รวมถึงรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่มีต้นทางหรือปลายทาง หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองการเดินทางไว้แล้วให้ติดต่อบริษัทผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการโดยตรง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการรถโดยสารในเส้นทางอื่นๆ ยังคงให้บริการได้ตามปกติ  โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้โดยสารต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส รวมถึงให้จัดเตรียมคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เป็นต้น