ดูหนังออนไลน์
Politics

สั่งเข้ม!! ‘กทม.’ ประกาศยกระดับป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

“รองผู้ว่าฯ กทม.” ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด “โควิด-19” กำชับ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 กรุงเทพฯ-พื้นที่จังหวัดเสี่ยง ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตนเองและปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

โสภณ พิสุทธิวงษ์3031

สำนักการแพทย์ ดำเนินการและรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้แก่ การจัดพื้นที่นั่งรอรับบริการในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการรับยาของผู้ป่วย 3 แนวทาง คือการรับยาที่โรงพยาบาล (ยืดระยะเวลาการนัด) การรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน และการรับยาทางไปรษณีย์ โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง เพื่อสกัดกั้นและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกรณีผู้ใช้บริการหรือญาติผู้ป่วย ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยขอแนะนำให้เยี่ยมผ่านโทรศัพท์ด้วยวิธีวิดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่มารับบริการ และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

91093404 2410403289059278 5084750857623306240 n

สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในจุดตรวจต่างๆ ตลอดจนการกำชับแนวทางปฏิบัติในการดูแลและป้องกันตนเองขณะการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค สำนักการแพทย์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน โดยนย์ประสานหน่วยงานภายนอกในการจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน PPE รวมถึงยารักษา COVID-19 ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดมีการฝึกซ้อมแผนการรับมือสำหรับกรณีพบผู้ป่วย COVID-19 ตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ และแผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ

91162743 2410403439059263 2963562854835290112 n

ในส่วนของสำนักอนามัย จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรองทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ ทั้ง 12 แห่ง และที่สถานีขนส่ง เพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากพบผู้ใดมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หอบเหนื่อย จะได้รับส่งสถานพยาบาลเพื่อตรวจ คัดกรองโควิด-19 ต่อไป รวมทั้งการสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร