Politics

ผู้ว่าฯสั่งปิดชายแดนสระแก้ว 19 จุด อย่างไม่มีกำหนด


นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประกาศคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 849/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว

ประกอบกับที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ ข้อ 7(1) และข้อ 10 วรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 749/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามข้อ 1.1 2.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 764/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามข้อ 1  3.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 772/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ 4. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 774/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563

ประกาศดังกล่าวยังมีคำสั่งให้ปิดจุดผ่านแดน จ.สระแก้ว ทุกจุดเพิ่มเติม โดยให้ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ยกเว้นให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้า รวมทั้งคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 คน

โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด รวมทั้งให้ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนการค้า บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนการค้า บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

นอกจากนั้น ยังให้ระงับการใช้ช่องทางอนุโลมชั่วคราว 15 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ดังนี้

อำเภอตาพระยา จำนวน 4 จุด คือบ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ, บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาพระยา, บ้านทัพสยาม ตำบลตาพระยา และบ้านทับทิมสยาม 03 ตำบลทัพไทย, อำเภอโคกสูง จำนวน 2 จุดคือ บ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น และบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น

อำเภออรัญประเทศ จำนวน 8 จุดคือ บ้านป่าไร่ใหม่ ตำบลป่าไร่, บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม, บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลคลองน้ำใส, บ้านผ่านศึก ตำบลผ่านศึก, บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลทับพริก, บ้านดงงู ตำบลป่าไร่, บ้านวังมน ตำบลท่าข้าม และบ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม

อำเภอคลองหาด จำนวน 1 จุด บ้านเขาช่องแคบ ตำบลคลองหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.20 น. พบว่า จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 7 ราย ทั้งหมดยังคงรักษาตัวอยู่ที่ รพ.อรัญประเทศ ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 94 ราย ไม่พบเชื้อ 83 ราย รอผล 4 ราย ซึ่งผู้ที่มีอาการป่วยหรือมีอาการสงสัยโควิด สามารถโทรสอบถามได้ที่ HOT LINE “1669 โควิดสระแก้ว”

จังหวัดสระแก้ว ล่าสุด ถูกระบุให้เป็น 1 ใน 5 พื้นที่เสี่ยง ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล โดยแจ้งเตือนว่า พื้นที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพและปริมณฑล, ชลบุรี, ภูเก็ต, 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสระแก้ว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูงด้วย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight