Politics

โฆษกรัฐบาลขอฝ่ายค้านอย่าโยง COVID-19 เป็นประเด็นการเมือง

ตามที่ฝ่ายค้านหลายท่าน กล่าวหาว่ารัฐบาลจัดการ Covid-19 ล้มเหลวนั้น ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานในการควบคุมการแพร่ระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ได้อย่างดี เห็นได้จากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 33 ของโลก และเป็นประเทศอันดับ 1 ของเอเชีย ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 59 ราย

ในส่วนของการจัดการการคัดกรอง ได้จัดให้มีจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาตามลำดับ ปัจจุบันท่านนายกฯ ยังได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ล่าสุดได้กำหนดมาตรการคัดกรองที่สำคัญถึง 3 ขั้นตอน คือ 1. คัดกรองที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล ในการดำเนินการเพื่อขอตรวจลงตราเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 2. การแสดงใบรับรองแพทย์เมื่อมีการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก่อนการเดินทางขึ้นเครื่อง และ 3. มาตรการในประเทศที่คัดกรองที่สนามบิน และเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า 14 วัน

นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เพิ่มรายการโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุมดูแลทั้งการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แม้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือ ไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ แต่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสนับสนุนการบริการของหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

จึงขอวิงวอนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ไปด้วยกัน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight