Politics

สำนักทรัพย์สินฯประกาศเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นSCB-SCGเป็นพระปรมาภิไธยร.10

S 25722948

เว็บไซต์ “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ได้เผยแพร่ประกาศการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยระบุว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดังนี้

1.บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 360,000,000 หุ้น
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 615,867,085 หุ้น

การดำเนินการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นนี้เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่กระทบต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจตามปกติของทั้งสองบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎอยู่ในคำชี้แจง เรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight