Politics

‘บัวแก้ว’ เชิญคณะทูตานุทูตเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“กระทรวงต่างประเทศ” เชิญคณะทูตานุทูตเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 และ 6 พ.ค. 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า การเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ ยึดถือตามแนวทางที่ได้ดำเนินมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2493 ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมพระราชพิธีในวันที่ 4 และ 6 พ.ค.2562

โดยในวันเสาร์ที่ 4 พ.ค.2562 ช่วงเช้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต และคู่สมรส จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตฯ ถิ่นพำนักในกรุงเทพฯ และคู่สมรสจากทุกภูมิภาค และที่มาจากประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือเทียบเท่า จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

น.ส.บุษฎี กล่าวอีกว่า ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2562  ช่วงเย็น คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยคณบดีคณะทูตจะเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตฯ ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น คณะทูตานุทูตฯ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชทาน ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร โดยที่คณะทุตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ ในฐานะผู้แทนประเทศของตนแล้ว ประกอบกับฝ่ายไทยไม่ประสงค์ที่จะรบกวนบุคคลสำคัญต่างประเทศในการเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงไม่ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญต่างประเทศให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Siree Osiri OHO BANGKOK