Politics

กกต. เปิด ‘บัตรเลือกสว.ระดับประเทศ’ 26 มิ.ย.นี้ มี 2 สี ชมพูและเขียว

กกต. เปิด “บัตรเลือกสว.ระดับประเทศ” 26 มิ.ย.นี้ มี 2 สี บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน และบัตรสีเขียว สำหรับลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดภาพบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ซึ่งมีกำหนดเลือกในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บัตรเลือกสว.

บัตรเลือกสว.ระดับประเทศ 2 สี ชมพูและเขียว

โดยบัตรเลือกสว.ระดับประเทศมี 2 แบบ ประกอบด้วย บัตรสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน และบัตรสีเขียว สำหรับลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกัน

บัตรเลือกสว.

วิธีการเลือกสว.ระดับประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ โดยก่อนดำเนินการเลือก ผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศจะนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ (สว.ป. 5) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกในการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันของแต่ละกลุ่ม (สว.ป. 10) จากนั้นจึงดำเนินการจัดการเลือก ดังนี้

บัตรเลือกสว.

รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน

การรายงานตัว

 • ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
 • ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศกำหนด

การลงคะแนน

 • เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
 • ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด เกิน 1 คะแนนมิได้

การนับคะแนน

 • ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 40 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 40 คน แต่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นเท่าที่มีอยู่
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 20 คน ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่ เพื่อให้ได้ จำนวน 20 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน 

การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย

ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3-5 กลุ่ม

บัตรเลือกสว.

รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน

การลงคะแนน

 • ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น ในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้

การนับคะแนน

 • ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้น
 • ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 11–15 ของแต่ละกลุ่ม อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 15 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับ
 • กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับคะแนนในแต่ละลำดับ

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ได้รับประกาศผลการนับคะแนนจากกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้ว จะดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า การเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo