Politics

ครม. เคาะแล้ว ตั้ง ‘วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์’ นั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่

ครม. ไฟเขียวแต่งตั้ง “วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นแท่นปลัดพาณิชย์คนใหม่ ชี้อาวุโสสูงสุดในระดับ 10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 ราย ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยแต่งตั้ง นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ปลัดพาณิชย์

สำหรับนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2509 อายุ 58 ปี จบการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ อุดมศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Administration , Boston University , U.S.A. การศึกษาอื่น ๆ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 (2557)

ด้านประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการ ปี 2535 ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 4 กรมการค้าต่างประเทศ กองนโยบายและแผน ปี 2547 เป็นผู้อํานวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2551 เป็นผู้อํานวยการสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สิน

จากนั้นในปี 2556 ขึ้นเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งระดับซี 10 ปี 2560 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2561 เป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จนกระทั่ง 1 ตุลาคม 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับการแต่งตั้งนายวุฒิไกร เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนนายกีรติ รัชโน ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมอง เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ เนื่องจากนายวุฒิไกร มีความอาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการซี 10 ของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และผ่านงานบริหารในระดับกรมมาแล้ว 2 กรม ทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะสามารถเข้ามานำพาและขับเคลื่อนให้กระทรวงพาณิชย์ก้าวหน้าและเติบโตได้

ที่มา: commercenewsagency.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo