Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ‘พรรครวมไทยยูไนเต็ด’ สิ้นสภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง “พรรครวมไทยยูไนเต็ด สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง” 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่2 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อไทยพัฒนา

ถอดยศ

ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

นายพงศ์ธร เพชรชาติ เลขาธิการพรรครวมไทยยูไนเต็ด รักษาการแทนหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรครวมไทยยูไนเต็ด ตามข้อบังคับพรรครวมไทยยูไนเต็ด พ.ศ. 2564 ข้อ 122

กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

810155

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo