Politics

กางปฏิทินเลือกตั้ง 2566 เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย. หย่อนบัตร 14 พ.ค. นี้

กางปฏิทินเลือกตั้ง 2566 “กกต.” กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่ 3-7 เมษายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงผลการประชุม กกต. ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาว่า วันนี้ (21 มี.ค.) ที่ประชุม กกต. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กกต. ได้เสนอดังนี้

เลือกตั้ง 2566

กำหนดวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

เห็นชอบร่างแผนจัดการเลือกตั้ง ส.ส. โดยกำหนด

วันที่ 20 มีนาคม 2566 

– พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้

21 มีนาคม 2566 

– กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

27 มีนาคม – 13 เมษายน 2566

– วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต/นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร

3-7 เมษายน 2566 

– รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

4-7 เมษายน 2566 

– รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3 พฤษภาคม 2566 

– วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

7-13 และ15-21 พฤษภาคม 2566

– วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 พฤษภาคม 2566

– วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง

 – วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

14 พฤษภาคม 2566

– วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เลือกตั้ง 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งต้องใช้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. ร่างประกาศกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ โดยมีรายละเอียดตั้งแต่คุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม สถานที่รับสมัคร รวมถึงวันและเวลาการรับสมัคร
  2. ร่างประกาศ กกต. เรื่องจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2566
  3. ร่างประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.
  4. ร่างประกาศ กกต. กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-13 เมษายน 2566
  5. ร่างประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวัน และเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ

เลือกตั้ง 2566

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะส่งประกาศดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้ (22 มี.ค.)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo