General

ครบจบที่เดียว!! ตารางสอบ TCAS สมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปฏิทิน 2566

เช็ก ตารางสอบ TCAS สมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปฏิทิน 2566 ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ครบจบที่เดียว!!

ห้ามพลาด! วันนี้ The bangkokinsight รวบรวมข้อมูล www.mytcas.com อัพเดทล่าสุด ปฏิทิน 2566 ตารางสอบ TCAS สมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ปฏิทิน 2566 นักเรียนที่จะต้องเรียนต่อในปี 2566 จะได้เตรียมตัวสมัครสอบตั้งแต่เนิ่นๆ กัน มีอะไรกันบ้างเช็กเลย

TCAS
รอบ Portfolio

เน้นคนที่มีความสามารถที่โดดเด่น ใช้แฟ้มผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ หรือ สอบปฏิบัติแต่อาจใช้คะแนนวัดความถนัด TGAT, TPAT และ GPAX

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ 6 พฤษภาคม 2566

TCAS

รอบ Quota

เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ หรืออยู่ใน เครื่อข่ายความร่วมมือ ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง TGAT, TPAT, A-Level หรือ GPAX หรือ คะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง แต่ละมหาวิทยาลัยประมวลผลแยก

 • รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ : 4 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ :  6 พฤษภาคม 2566

รอบ Admission

เน้นกลุ่มคนทั่วไป ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง TGAT, TPAT, A-Level หรือ GPAX หรือ คะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ประมวลผลร่วมกันในระบบกลาง

 • รับสมัคร : ระบบ mytcas.com 7-13 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลในระบบ : 20 พฤษภาคม 2566 และ 26 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 20-21 พฤษภาคม 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 27 พฤษภาคม 2566

Direct Admission

เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ

 • รับสมัคร : ที่ระบบของมหาวิทยาลัย 28 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผลในระบบ : 13 มิถุนายน และ 23 มิถุนายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 13-14 มิถุนายน และ 23-24 มิถุนายน 2566
 • สละสิทธิ์ในระบบ : –

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ **27 . 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

ตารางการสอบ TGAT/TPAT 2566

สมัครสอบ TGAT/TPAT  ปีการศึกษา 2566  สามารถเลือกสอบได้ 2 ช่องทาง คือ  กระดาษ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอบพร้อมกัน วัน เวลาเดียวกัน ซึ่งต้องเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

ปฏิทินการสมัครสอบและปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566

TPAT 1

 • 1-20 กันยายน 2565 : สมัครสอบรายวิชา TPAT 1 ผ่านระบบสมัครสอบของ กสพท
 • 1-17 ธันวาคม 2565 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา TPAT 1 ผ่านระบบสมัครสอบของ กสพท
 • 17 ธันวาคม 2565 : TPAT 1 (สอบด้วยกระดาษ)
 • 6 กุมภาพันธ์ 2566 : ประกาศผลคะแนนสอบ TPAT 1 ผ่านระบบสมัครสอบของ กสพท

TCAS

TGAT/TPAT 2-5

 • 1 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS66 ที่ www.mytcas.com
 • 1-10 พฤศจิกายน 2565 : สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 (  สอบด้วยกระดาษ /  เครื่องคอมพิวเตอร์) ตามความสมัครใจ โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ
 • 14-20 พฤศจิกายน 2565 : เปิดรับสมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 เพิ่มเติมในกรณีที่สนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีที่ว่าง
 • 24 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2565 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5
 • 10-12 ธันวาคม 2565 : สอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยกระดาษ / เครื่องคอมพิวเตอร์)
 • 15 ธันวาคม 2565 : ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • 16-23 ธันวาคม 2565 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • 7 มกราคม 2566 : ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 (สอบด้วยกระดาษ)
 • 8-15 มรกราคม : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 (สอบด้วยกระดาษ)

TCAS

ปฏิทินการสอบ

TCAS

เปิดปฎิทินตารางสมัครสอบ  A-Level 66

 • 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 : รับสมัครสอบรายวิชา A-Level (สอบด้วยกระดาษเท่านั้น) โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ
 • 24 กุมภาพันธ์ -20 มีนาคม 2566 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ รายวิชา A-Level
 • 18-20 มีนาคม 2566 : สอบ A-Level
 • 17 เมษายน 2566 : ประกาศผลสอบ รายวิชา A-Level
 • 18-25 เมษายน 2566 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ รายวิชา A-Level

TCAS

การแต่งกายไปสอบ TGAT/TPAT2-5 และ A-Level

TCAS

ติดตามปฏิทิน TCAS66 ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ได้ที่นี่

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คลิกที่นี่)
 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คลิกที่นี่)
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คลิกที่นี่)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คลิกที่นี่)
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คลิกที่นี่)
 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิกที่นี่)
 7. มหาวิทยาลัยพะเยา (คลิกที่นี่)
 8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คลิกที่นี่)
 9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คลิกที่นี่)
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร (คลิกที่นี่)
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คลิกที่นี่)
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลิกที่นี่)
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา (คลิกที่นี่)
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คลิกที่นี่)
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (คลิกที่นี่)
 16. มหาวิทยาลัยศิลปากร (คลิกที่นี่)
 17. มหาวิทยาลัยทักษิณ (คลิกที่นี่)
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คลิกที่นี่)
 19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร (คลิกที่นี่)
 20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คลิกที่นี่)
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (คลิกที่นี่)
 22. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (คลิกที่นี่)
 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คลิกที่นี่)
 24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิกที่นี่)
 25. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลิกที่นี่)
 26. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คลิกที่นี่)
 27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (คลิกที่นี่)
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (คลิกที่นี่)
 29. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิกที่นี่)
 30. มหาวิทยาลัยมหิดล (คลิกที่นี่)
 31. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (คลิกที่นี่)
 32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลิกที่นี่)
 33. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (คลิกที่นี่)
 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คลิกที่นี่)
 35. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (คลิกที่นี่)
 36. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกที่นี่)
 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (คลิกที่นี่)
 38. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คลิกที่นี่)
 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (คลิกที่นี่)
 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (คลิกที่นี่)
 41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คลิกที่นี่)
 42. มหาวิทยาลัยราชธานี (คลิกที่นี่)
 43. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คลิกที่นี่)
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกที่นี่)
 45. มหาวิทยาลัยนครพนม (คลิกที่นี่)
 46. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิกที่นี่)
 47. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (คลิกที่นี่)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo