General

‘กัญชาทางการแพทย์’ ไม่ใช่แค่วาทกรรม ปลัดสธ. แจงมีงบสนับสนุนวิจัยปีละ 80 ล้าน

ปลัด สธ. แจง กัญชาทางการแพทย์ ไม่ใช่วาทกรรม ยันมีงบสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่อง ปี 2566 ได้รับงบจากกองทุนวิจัยต่าง ๆ ปีละกว่า 80 ล้านบาท

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ตามพ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดสรรงบฯ เพื่อศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข แสดงว่ากัญชาทางการแพทย์เป็นเพียงวาทกรรม

กัญชาทางการแพทย์

นพ.โอภาส กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข ได้เดินหน้าศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปลูกและผลิตเป็นยาใช้เองได้ ช่วยลดรายจ่ายการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และสร้างรายได้จากการส่งออกและดึงผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ

ทั้งนี้ มีการทบทวนข้อมูลทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัดทำแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงว่ายากัญชาจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่องใดได้บ้าง

ในด้านการศึกษาวิจัย โรงพยาบาลและกรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่างเร่งศึกษาวิจัยโดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการวิจัย เช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นต้น

การใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัย จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานวิจัยมากกว่าการใช้งบประมาณปกติที่ต้องดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ เนื่องจากงานวิจัยบางเรื่องต้องใช้เวลาหลายปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินงานวิจัย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

นอกจากนี้ นับแต่เริ่มมีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในปี 2562 จนถึงปี 2565 มีผลงานศึกษาวิจัยเกิดขึ้นถึง 60 เรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่การนำไปใช้ประโยชน์ การผลิตและสกัด สายพันธุ์ และระบบการกำกับติดตามให้เกิดการใช้ที่ปลอดภัย

ขณะที่งานวิจัยกว่าครึ่ง เป็นการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยากัญชาหลัก ๆ ใน 3 กลุ่มโรค คือ มะเร็ง นอนไม่หลับ และโรคทางสุขภาพจิตที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน

นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์ที่เป็นผู้สั่งใช้ยาให้ผู้ป่วยแล้ว ยังถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเสนอบรรจุยากัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 7 รายการ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังส่งผลต่อเกษตรกรให้มีตลาดรองรับที่ชัดเจนจากการปลูกกัญชา

สำหรับปีงบประมาณ 2566 กระทรวงสาธารณสุข ยังมีการศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง ครบวงจร ภายใต้งบวิจัยมากกว่า 80 ล้านบาท เช่น งบจาก สกสว. 4,106,000 บาท งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 15,000,000 บาท งบกองทุนภูมิปัญญา 13,370,000 บาท งบจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 2,716,000 บาท เป็นต้น

ด้านแนวทางการวิจัย จะเน้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สั่งใช้ยา ผู้ป่วย และผู้บริโภค

พร้อมกันนี้ ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยจากงานประจำ เนื่องจากมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การส่งเสริมการใช้อย่างแท้จริงของพื้นที่

ในแผนบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาปีนี้ได้เพิ่มเติมให้ทุกเขตสุขภาพมีการวิจัยหรือจัดการความรู้อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง นอกเหนือจากตัวชี้วัดเรื่องการเข้าถึงยากัญชาของผู้ป่วยด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo