General

เตรียมต่อยอดกัญชาทางการแพทย์ รักษา ‘มะเร็ง-นอนไม่หลับ’

สธ.เผยปี 2565 ขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แล้ว 1,026 แห่งทั่วประเทศ ผลวิจัยพบช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย เตรียมต่อยอดรักษา “มะเร็ง-นอนไม่หลับ” พร้อมกำกับติดตามผลกระทบต่อเนื่อง

วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 11) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยโดยได้ขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย  ข้อมูลล่าสุด เดือนกันยายน 2565 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 35 แห่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 894 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนในทุกเขตสุขภาพ 97 แห่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังให้ความสำคัญกับการติดตามและกำกับผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

กัญชาทางการแพทย์
นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า โดยภายหลังมีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิชาการต่างๆ โรงพยาบาล ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรมและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศึกษาผลงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ฉบับ ทั้งด้านการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด, ผลกระทบเชิงนโยบายและการออกแบบระบบ, การศึกษาสายพันธุ์และการปลูกที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสูตรตำรับและผลิต ทำให้เห็นแนวทางที่สามารถต่อยอดได้ในเรื่องโรคมะเร็ง และอาการนอนไม่หลับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการวิจัยทั่วโลก รวมถึงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ให้ผลตรงกันว่า ยากัญชาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย จึงเป็นหลักฐานสนับสนุนให้ยากัญชาทั้ง 2 ตำรับ คือ THC เด่น และ THC:CBD (1:1) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาเหล่านี้ได้มากขึ้น ส่วนยาแผนไทยหลายตำรับ เช่น ยาศุขไสยาศน์ ยาน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา และยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5 มีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการนอนไม่หลับ โดยข้อมูลปี 2565 มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 142.18

 

กัญชาทางการแพทย์
ด้านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ซึ่งดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก ผลิตและใช้ ตั้งแต่ ปี 2562 และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า 2,000 ราย ที่รับยากัญชาจากคลินิกของโรงพยาบาล และยังมีผู้ป่วยราว ๆ 10,000 รายทั่วประเทศ ที่รับยาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรผลิต ทำให้เห็นถึงศักยภาพของยากัญชาชัดเจน โดยพบว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการปวด นอนไม่หลับและเบื่ออาหาร กลุ่มอาการปวดเรื้อรัง และโรคสะเก็ดเงิน ทำให้ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งสามารถลดการใช้ยาแผนปัจจุบันได้  ส่วนการใช้ในโรคปวดเส้นประสาทและพาร์กินสัน ยังต้องติดตามผลการรักษาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo