General

แพทย์ 1,363 คน ลงชื่อเรียกร้อง ปิดกัญชาเสรีในภาวะสุญญากาศ

ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพทย์ทั่วประเทศ 1,363 คน ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลปิดกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที

ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ข้อเรียกร้องของแพทย์ทั่วประเทศ 1,363 คน ที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปิดกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศในทันที โดยระบุว่า

ปิดกัญชาเสรี

แพทย์ 1,363 คน ทั่วประเทศ ในทุกสาขา ใช้เวลาไม่กี่วัน หลัง พรบ กัญชากัญชงถูกสภาถอนร่างกลับไป รวบรวมรายชื่อ ออกแรงเรียกร้องให้รัฐบาลปิด กัญชาเสรี ในสภาวะสุญญากาศในทันที โดยมีเนื้อหา ดังนี้

แถลงการณ์แพทย์ทั่วประเทศไทย เรียกร้องให้ปิดกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทันที (ตามรายชื่อแนบ 1,363 รายชื่อ)

เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5 พ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติด

แต่ ณ ปัจจุบันยังคงไม่มีนโยบาย ควบคมุการใช้กัญชา รวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในการควบคมุ อย่างครอบคลุมและปลอดภัย จนอาจเรียกได้ว่าประเทศไทยมีเสรีกัญชามากที่สุดในโลกมายาวนานกว่า 3 เดือนแล้ว

กัญชา 2

ส่งผลให้มีการใช้กัญชาเชิงนันทนาการอย่างแพร่หลายในชุมชน นำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็กและกล่มเปราะบาง ซึ่งผิดไปจากเหตุผลของการออกนโยบาย กัญชาเสรีที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเคยกล่าวอ้างว่า ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น

นอกจากนี้ การใช้กัญชาโดยปราศจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นั้น มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากมายว่า ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และการเจริญเติบโตของสมองในเด็กและวัยรุ่นอย่างมาก

สถานการณ์ในปัจจุบัน จึงนับเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุข และสุขภาพ ของประชาชนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างแทจ้ริง

แพทย์ทั่วประเทศไทยตามรายชื่อแนบ 1,363 รายชื่อ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความรุนแรงและเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอสนับสนุนข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทยโดยแพทยสภา แพทยสมาคม ราชวิทยาลัยต่างๆ และวิทยาลัยท่ีออกประกาศในวันที่ 5 กันยายน 2565

กัญชา 1

รวมทั้งข้อเรียกร้องใหรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องปิดภาวะกัญชาเสรีในทันที โดยไม่ควรรอการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมกัญชาและกัญชงที่จะมีในอนาคต เนื่องจากต้องใช้เวลาในพิจารณาข้อกฎหมาย ตามระบบระเบียบเป็นเวลานาน และการรั้งรอจะยิ่งสร้างความเสียหายต่อเนื่องกับประเทศชาติในวงกว้าง

จึงควรพิจารณา หยุดภัยคุกคามทางสาธารณสุขครั้งนี้โดยเร็วที่สุด และดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนตามหลักการ Primum non nocere / First, do no harm เป็นสำคัญ

แพทย์ตามรายชื่อแนบ1,363รายชื่อ ณ 18 กันยายน 2565 และรายชื่อ แพทย์ 1,363 รายชื่อ ดูได้ตามนี้ https://drive.google.com/…/1kjuPqA3rsko8g5aJNRJ…/view…

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo