General

กทม. หารือ TTA ศึกษาแอปพลิเคชัน ‘เช็คสภาพอารมณ์เด็ก’ ก่อนใช้งานจริง

กทม. หารือ โทรีเซนไทยฯ ศึกษาแอปพลิเคชัน “เช็คสภาพอารมณ์เด็ก” ก่อนนำไปใช้งาน ช่วยเยาวชนไทยถูกรังแกทั้งโลกจริง โลกออนไลน์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ในการหารือและนำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสภาพอารมณ์ของเด็ก

เช็คสภาพอารมณ์เด็ก

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้มีความเข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น มีความกล้าที่จะทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง เรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเสริมทักษะในการรับมือสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

ชัชชาติ 1
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

สำหรับแอปพลิเคชั่นดังกล่าว พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันและร่วมแก้ปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน และโลกออนไลน์ พร้อมทั้งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อาจโดนรังแก มีภาวะเครียด หาทางออกไม่ได้ มีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย ซึ่งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจากทีมนักจิตวิทยาได้

หลังจากการหารือร่วมกัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รับทราบและรับพิจารณาศึกษาแอปพลิเคชันในรายละเอียดก่อนนำไปใช้งาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม