General

‘รวีวรรณ’ นำทีม สคทช. ลงพื้นที่ชลบุรี ดูงานปฏิรูปที่ดินทำกินให้ประชาชน

สคทช. ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (18 ม.ค.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ณ แปลง คทช. อำเภอหนองใหญ่

ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงาน ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปที่ดินตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36 / 2559 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

S 39329836

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เพื่อดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนำที่ดินมาจัดสรร ให้ประชาชน เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าว ประสบความสำเร็จ โดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชลบุรี (คทช.จังหวัดชลบุรี) ได้รับมอบพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ และตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวขอบเขตการดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน แปลง No.378 เนื้อที่ 554-0-96 ไร่ มีการจัดสรรที่ดินโดยประมาณดังนี้

  1. แบ่งที่อยู่อาศัย 47 แปลง เนื้อที่ 47-1-07 ไร่
  2. แปลงเกษตรกรรม 47 แปลง เนื้อที่ 229-0-52 ไร่
  3. พื้นที่แปลงรวม เนื้อที่ 24-0-17 ไร่
  4. พื้นที่ส่วนกลาง เนื้อที่ 87-1-10 ไร่
  5. พื้นที่สระเก็บน้ำ เนื้อที่ 105-1-20 ไร่
  6. ถนนสายหลัก – สายซอย เนื้อที่ 23-1-17 ไร่

ซึ่งได้มีการจัดที่ดินให้เกษตรกร 47 ราย คทช.จังหวัดชลบุรี ได้เห็นชอบการจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากจนและไร้ที่ดิน ทำกิน 43 ราย และเกษตรกรรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก. 4 ราย

โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่เป้าหมาย จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ มีการส่งเสริมการมีอาชีพ และสร้างรายได้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างสวัสดิการทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้มั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และแนวทางทฤษฎีใหม่

S 39329831

จากการลงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการในด้านการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้านสาธารณูปโภค และด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในด้านการส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐานการผลิต การแปรรูปพันธุ์พืชสมุนไพร และสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ

ในอนาคตจะผลักดันให้แปลง คทช. หนองใหญ่ กลายเป็น Cluster สมุนไพร โดยจะดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง ส.ป.ก. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนโครงการสมุนไพร

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการสร้างโรงงานกลั่นสมุนไพร โดยจะรับสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ซึ่งจะกลายเป็นตลาดที่สามารถรองรับการผลิตสมุนไพรจากแปลง คทช. หนองใหญ่ ได้ในอนาคต และผลักดันให้ชุมชน มีบทบาทร่วมกันจัดทำแผนชุมชน วางเป้าหมายเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ทั้งชุมชน ตลอดจนสามารถวางแผน การผลิต ให้เป็นจุดรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จึงมีความมุ่งมั่น ในการสร้างความเป็นเอกภาพการบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

S 39329828

โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566-2580

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินทั้งประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาของทั้งประเทศ และขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชนในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดสรรที่ดินทำกิน การแก้ไขแนวเขตที่ดินทับซ้อนกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม