General

ของขวัญปีใหม่ ครู-เด็กนักเรียน ศธ.จัดเต็ม 6 โครงการ ดึงเด็กตกหล่นเข้าเรียน

ศธ. จัด 6 โครงการ เป็นของขวัญปีใหม่ ให้เด็ก ครู ภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งดึงกลุ่มตกหล่น ด้อยโอกาส เข้าระบบการศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกกระทรวง จัดของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในส่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ 6 โครงการ เพื่อคืนความสุขให้เด็กนักเรียน ครู และครอบครัวไทย ดังนี้

ของขวัญปีใหม่

1. Chance-พาน้องกลับห้องเรียน โดยให้มีการค้นหาและติดตามเด็กกลุ่มด้อยโอกาส หรือพิการ ที่ตกหล่นและออกกลางคัน ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิดการศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

  • สพฐ.ห่วงใย ปักหมุด นำนักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน โดยค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กกลุ่มดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในส่วนของ กศน. ได้วางเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เน้นบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 12,649 คน ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โดย ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ซึ่งเริ่มดำเนินการนำร่องไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดระนอง

จากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564-7 มกราคม 2565 จะดำเนินการต่อยอดขยายผลสู่ 18 จังหวัดตามเขตตรวจราชการ 17 เขต ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี พัทลุง ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ ลำปาง พะเยา สุโขทัย และกำแพงเพชร

ตรีนุช e1630511164548
นางสาวตรีนุช เทียนทอง

2. ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. และ กศน.อำเภอ/เขต ส่งมอบความสุขให้กับน้อง ๆ เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน จำนวน 46,400 คน โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึง 8 มกราคม 2565

3. อาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ มอบทุนเรียนฟรีต่อเนื่อง 3 ปี มีหอพัก อาหาร 3 มื้อ ให้นักเรียนจบ ม.3 ได้เรียนต่อ 100% ในสถานศึกษา ม.ปลาย (สพฐ.) และ ปวช. (สอศ.) จำนวน 5,000 คน

4. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น Re – Skill, Up Skill และ New – Skill แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ได้แก่

  • สอศ. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน 38,500 คน ไม่น้อยกว่า 77 หลักสูตร ใน 77 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สอศ. กศน. สพฐ. และ สช. ในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
  • กศน. ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 928 กลุ่ม ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2565 เป้าหมาย 928 กลุ่ม 10,208 คน

อาชีวะอาสา3

5. อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ออกบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง 225 ศูนย์ ทั่วประเทศ กิ

6. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ทีมช่างพันธุ์ R อาชีวะจิตอาสา จาก 100 ศูนย์ Fix it Center ทั่วไทย ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี ตลอดเดือนมกราคม 2565 และให้บริการต่อเนื่องทั้งปี

อ่านข่าวเพิมเติม