ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘พันโทหญิงคุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์’-ข้าราชการในพระองค์ 40 นาย


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  พระบรมราชโองการ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร “ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์” เป็น พันโทหญิง พร้อมนายทหารอีก 40 นาย 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์

พระราชทานยศ ‘พันโทหญิงคุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์’-ข้าราชการในพระองค์ 40 นาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 41 นาย

  1. ว่าที่พันเอก ปาติพงศ์ ศรีสะอาด เป็น พันเอก
  2. ว่าที่พันเอก ธนิติ พยัคฆบุตร เป็น พันเอก
  3. ว่าที่พันโท เฉลิมศักดิ์ พุฒตาล เป็น พันโท
  4. ว่าที่พันโท เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ เป็น พันโท
  5. ว่าที่พันโท กมล ศรีพรหมคุณ เป็น พันโท
  6. ว่าที่พันโท เอกพัฒน์ วัฒนรณชัย เป็น พันโท
  7. ว่าที่พันโท สมคิด ศิลปเจริญ เป็น พันโท
  8. ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์

ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อ่านข่าวเพิ่มเติม