General

‘อนุทิน’ ลงนาม ประกาศหลักเกณฑ์ ‘กองทุนบัตรทอง ปี 65’

“อนุทิน” ลงนามประกาศหลักเกณฑ์ “กองทุนบัตรทอง ปี 65” ดูแล  “ผู้มีสิทธิบัตรทอง” เข้าถึงการรักษา และบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และสร้างความเท่าเทียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ  2565

และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขหน่วยบริการ พ.ศ. 2564 แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิในปีงบประมาณ 2565 นี้

บัตรทอง ปี 65

ประกาศดังกล่าวครอบคลุมค่าบริการ สำหรับกองทุนบัตรทอง ปี 65 จำนวน 11 รายการ ดังนี้

 • บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว จำนวน 158,294.42 ล้านบาท
 • บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3,768.11 ล้านบาท
 • บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 9,731.34 ล้านบาท
 • บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง จำนวน 1,154.78 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,498.29 ล้านบาท
 • ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จำนวน 990.11 ล้านบาท
 • ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ จำนวน 319.28 ล้านบาท
 • ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,769.93 ล้านบาท
 • ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 825.08 ล้านบาท
 • เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จำนวน 283.03 ล้านบาท
 • ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 19,265.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมงบประมาณค่าบริการ 11 ราย เป็นงบประมาณจำนวน 198,891.79 ล้านบาท เมื่อหักค่าแรงหน่วยบริการของรัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 58,341.59 ล้านบาท เป็นงบประมาณที่เข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการของรัฐ) จำนวน 140,550.19 ล้านบาท

บัตรทอง ปี 65
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ในส่วนของค่าบริการสาธารณสุข สำหรับบริการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากงบประมาณตามรายการข้างต้นนี้ ตามประกาศให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อาจเพิ่มเติมจากรายการ “รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” และงบประมาณตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563 ที่จะได้รับ หรืองบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2565 ที่จะได้รับ

“ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่ง สปสช. ได้จัดสรร และโอนงบประมาณส่วนหนึ่งไปยังหน่วยบริการระบบบัตรทองแล้ว เพื่อให้บริการผู้มีสิทธิบัตรทอง ภายใต้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ตามนโยบายของรัฐบาลและประธานบอร์ด สปสช. ที่ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพคนไทยทุกคน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo