General

‘สผ.’ แจง คัดสำเนา EIA ขอ ‘ยกเว้น-ลด’ ค่าธรรมเนียมได้ ‘ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์’ ไม่เสียเงิน


สผ. ย้ำ ประชาชนที่มีรายได้น้อย สามารถแจ้งคำร้องในการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียม การขอคัดสำเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จากกรณีที่มีผู้นำ เรื่องของเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน มีหนังสือขอคัดสำเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ให้เขื่อนภูมิพล เพื่อมีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้องลุ่มน้ำสาละวิน และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งไม่ขัดข้องต่อการขอคัดสำเนารายงานฯ พร้อมแจ้งค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาคัดเอกสาร ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนั้น

ล่าสุด นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. กล่าวว่า  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สผ.ได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าว และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

981837

สผ.จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการขอคัดสำเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • กรณีขอคัดสำเนาเป็นเอกสาร

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอคัดสำเนาเอกสารทางราชการ เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอ และการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งออกประกาศฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2542

การขอคัดสำเนา หากคัดสำเนาเฉพาะเล่มรายงานฯ และไม่ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตรา 5,460 บาท (จำนวน 7 เล่ม 5,022 หน้า) ซึ่ง สผ. ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเภทโครงการ ที่มีการร้องขอคัดสำเนาเอกสาร

สผ. ไม่สามารถนำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาใช้จ่ายในกิจการของ สผ. ได้ เนื่องจากจะต้องส่งเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดินต่อไป

  • กรณีขอคัดสำเนาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ผู้ขอคัดสำเนาสามารถแจ้งความประสงค์มาที่ สผ. เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป

  • กรณีผู้ประสงค์ขอคัดสำเนาเป็นผู้มีรายได้น้อย

สามารถแจ้งคำร้องขอในการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

กรณีนี้ สผ.จะได้เสนอรายละเอียด ให้กับคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในแต่ละกรณีต่อไป

สผ.ขอยืนยันว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สผ. ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการบริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาโดยตลอด และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม