General

มติเอกฉันท์! สภาผ่านร่างกฎหมาย ‘พืชกระท่อม’ ปลูก-ใช้ เสรี ‘นำเข้า-ส่งออก’ ต้องขออนุญาต

สภาผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี ควบคุมห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี-หญิงตั้งครรภ์ นำเข้า-ส่งออกต้องขออนุญาต ให้สาธารณสุขแก้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา หวังทำเป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

วันนี้ (8 ก.ย.)  ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ.ฯ กล่าวว่า หลังการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงควรส่งเสริม และให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ

กระท่อม

นำเข้า-ส่งออก กระท่อม ต้องขออนุญาตก่อน

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดมาตรการดูแล เฉพาะการนำเข้าและส่งออกเท่านั้น ที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อน ส่วนการเพาะ การปลูก และการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้

กมธ. ยังเห็นว่า การบริโภคใบกระท่อมมากเกินควรอาจจะเกิดอันตราย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร จึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และกลุ่มบุคคลดังกล่าว

แต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับ ที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชน การโฆษณาทำได้ แต่ห้ามโฆษณา หรือนำมาทำน้ำต้ม ที่ผสมกับยาเสพติด หรือ 4×100 และ กมธ.มีข้อสังเกตุเพิ่มเติม เพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่าง ที่สามารถนำเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้

กระท่อม

กระนั้นก็ตาม ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุข สมควรที่จะแก้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้

จากนั้น สมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทั้ง 49 มาตรา และลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม