ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 18,099 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 18,099 ราย ดังนี้

รายชื่อ218641 รายชื่อ218642 รายชื่อ218643 รายชื่อ218644 รายชื่อ218645 e1629509349420

อ่านรายชื่อฉบับที่ 1 ที่นี่

อ่านรายชื่อฉบับที่ 2 ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่นี่