ดูหนังออนไลน์
General

ตะลึง! ปปช.พบทุจริตคอร์รัปชัน 15,283 กรณี ท่ามกลางวิกฤติโควิดช่วง 1 ปี 7 เดือน

ป.ป.ช. ตะลึง! พบทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มขึ้นทุกปี แม้ภาวะวิกฤติโควิดเกิดปี 2563 ถึงปีนี้ 2564 มีคำกล่าวหาการทุจริตสูงถึง 15,283 กรณี การทุจริตไม่มีการลดราวาศอก ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เกิดขึ้นทั่วประเทศ แสวงหาผลประโยชน์ การใช้จ่ายงบประมาณ การแก้ปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย และการใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่าง โครงการโคกหนองนาโมเดล 

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชัน : The Big Push in Corruption Trap” ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสัมมนาผ่านระบบ zoom จำนวน 2,000 คน การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“กับดักคอร์รัปชันในอนาคต : การถอดกับดักที่ทรงพลัง” มีสาระสำคัญ ดังนี้

banner default 3

การทุจริตคอร์รัปชัน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังสถิติระหว่างปี 2560-2564

ปี 2560  มีคำกล่าวหาส่งมายัง สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 4,896 เรื่อง

ปี 2561 มี 4,622 เรื่อง ในขณะนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ทำงานตามกรอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และในระหว่างปี 2562 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าพนักงานของรัฐทุกระดับ และสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายกำหนด

ปปช.

ปี 2562 มีคำกล่าวหา 6,773 เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการเอง 3,285 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 236,243,838,413 บาท ส่งไปหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3,488 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 1,966,159,537 ล้านบาท

ปี 2563 มีคำกล่าวหา 9,130 เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการเอง 6,060 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 90,716 ล้านบาท ส่งไปหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3,070 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย 3,288 ล้านบาท

ปี 2564 (ข้อมูล ณ 26 ก.ค. 64) มีคำกล่าวหา 6,153 เรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการเอง 1,963 เรื่อง ส่งไปหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1,792 เรื่อง

จะเห็นว่าแม้ ในภาวะวิกฤติโควิด ที่เกิดขึ้นในปี 2563 มาถึงปีนี้ 2564 มีคำกล่าวหาการทุจริตถึง 15,283 กรณี การทุจริตไม่มีการลดราวาศอก หรืออ่อนข้อให้กับสถานการณ์ใด ๆ

การต่อสู้กับคอร์รัปชัน (Combating corruption) เมื่อปีที่แล้ว มีการร่วมพลังต้านทุจริตจากทุกภาคส่วน (Together against Corruption) ในการเฝ้าระวังการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแบบนิยม ของคนที่แสวงหาผลประโยชน์ การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย และการใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่น โครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นต้น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากระบบของประเทศที่ต้องมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสแล้ว ต้องเข้าใจและส่งเสริมนิเวศวิทยาของมนุษย์ (Human ecology) ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้มีความแข็งแกร่ง นิเวศวิทยาของมนุษย์เริ่มจากปัจเจกบุคคลที่เป็นนิวเคลียส จุดใจกลาง ขยายวงเป็นครอบครัว วงที่ใหญ่ขึ้นคือ ชุมชน สังคม ชาติ และโลก ณ เวลานี้ และในอนาคต

ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ยังคงความสำคัญของ human ecology ที่ทุกคนหวังให้มีความเข้มแข็ง และทรงพลัง เพื่อถอดกับดักคอร์รัปชัน (Corruption trap) ให้หมดสภาพ

กับดักคอร์รัปชัน คือจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดที่อ่อนแอ ถูกครอบงำได้โดยง่าย ด้วยกิเลสความโลภเป็นผู้ที่ขาดคุณธรรมในจิตใจ ไม่ละอายและเกรงกลัวการทำผิด ขาดอุดมการณ์ หรือแรงจูงใจในการประพฤติดีงาม มีค่านิยมที่ผิด เช่น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง โดยไม่สนใจปัจจัยอื่นๆ ยอมตนอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลผู้ทุจริต รวมทั้งมีค่านิยมว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดา เห็นคนฉวยโอกาสเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนฉลาด

การถอดกับดักคอร์รัปชันที่ทรงพลัง คือการพัฒนาจิตใจของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง สามารถต้านทานกิเลส ความโลภ และค่านิยมผิดๆ การถอดกับดักคอร์รัปชันในระดับชุมชนและสังคม มีกระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไร ?

กระบวนการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการ มีทั้งมาตรการการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก และบูรณาการกับหลายภาคส่วน

อ่านรายละเอียเต็ม https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2685585920cb430ce6491b4d4f08fee1cf97982.pdf?fbclid=IwAR2KRIBVRWBCEEfGf9qBRpCIV6FAcWiyEjTmgSai-_W3XsWDhTQEsBdDOAU

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight