ดูหนังออนไลน์
General

‘นายกฯ’ ให้เวลา 3 เดือน ราชการทำ ‘แอป-แพลตฟอร์ม’ บริการประชาชน

“นายกฯ” สั่งการทุกส่วนราชการ-หน่วยงานรัฐ จัดทำแอปพลิเคชั่น-แพลตฟอร์ม การให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน ย้ำเพื่อเพิ่มความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการภาครัฐ

วันนี้ (4 เม.ย.)  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านความสามารถ ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ ซึ่งได้ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยต่อเนื่องนั้น

IMG 20210401155356000000

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดจัดทำแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัล เกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการ หรือให้ข้อมูลแก่ประชาชน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ติดตามผลการดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

“นายกรัฐมนตรีเห็นว่า แนวทางนี้จะมีส่วนในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการให้บริการ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อลดภาระการใช้กระดาษ ในการติดต่องานราชการ”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม