General

ม็อบ 3 นิ้ว ในมุมมองประชาชน มีแกนนำ คนอยู่เบื้องหลัง ขัดแย้งกันเอง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นต่อ ม็อบ 3 นิ้ว มั่นใจมีทั้งแกนนำ คนที่อยู่เบื้องหลัง ขัดแย้งระหว่างบุคคล และต่อสู้ด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “กลุ่มราษฎร หรือม็อบสามนิ้ว ณ เวลานี้” โดยสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,315 ตัวอย่าง

เยาวชนปลดแอกม็อบ ๒๑๐๒๑๔ 0

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการมีแกนนำกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิ้ว พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 67.60% ระบุว่า มีแกนนำ ขณะที่ 32.4% ระบุว่า ไม่มีแกนนำ

ส่วนการมีผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มราษฎรหรือม็อบสามนิ้ว พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 65.25% ระบุว่า มีผู้อยู่เบื้องหลัง ขณะที่ 34.75% ระบุว่า ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลัง

ด้านความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับข่าวความขัดแย้งภายในกลุ่มราษฎร หรือม็อบสามนิ้ว พบว่า ส่วนใหญ่ 41.22% ระบุว่า เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล รองลงมา 25.48% ระบุว่า เป็นความไม่เข้าใจกันชั่วคราว ส่วนอีก 16.88% ระบุว่า เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง และ 16.42% ระบุว่า เป็นกลลวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกฝ่ายตรงข้าม

นิด้า

ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับพฤติกรรม กิจกรรมของกลุ่มราษฎร หรือม็อบสามนิ้วที่ผ่านมา มีความเห็นที่หลากหลาย ดังนี้

  • 20.23% ระบุว่า เป็นการต่อสู้ด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตย ขณะที่ 6.54% ระบุว่า ต่อสู้ด้วยวิถีทางนอกเหนือจากแบบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้ชัยชนะ
  • 16.2% ระบุว่า เป็นการแสดงออกถึงการเอาแต่ใจ ไม่เคารพในกฎหมายของบ้านเมือง ขณะที 2.51% ระบุว่า แสดงออกถึงการเคารพในกฎหมายของบ้านเมือง
  • 9.89% ระบุว่า เป็นการแสดงออกถึง  การละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ขณะที่ 8.9% ระบุว่า แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
  • 9.13% ระบุว่า เป็นการแสดงออกถึง การไม่เคารพ และไม่รับฟังความคิดเห็นต่าง ขณะที่ 8.29% ระบุว่า แสดงออกถึงการเคารพและรับฟังความคิดเห็นต่าง
  • 4.26% ระบุว่า เป็นการแสดงออกด้วยการพูดความเท็จและบิดเบือนข้อมูล ขณะที่ 3.12% ระบุว่า แสดงออกด้วยการพูดข้อเท็จจริงและเหตุผล
  • 3.57% ระบุว่า เป็นการแสดงออกถึงการต่อสู้ที่ไม่ยึดหลักสันติวิธี ขณะที่ 3.12% ระบุว่า แสดงออกถึงการต่อสู้ที่ยึดหลักสันติวิธี
  • 3.5% ระบุว่า เป็นการแสดงออกถึงการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ขณะที่ 1.52% ระบุว่า แสดงออกถึงการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบ
  • 2.97% ระบุว่า เป็นการแสดงออกถึงการเคารพในความเท่าเทียมกัน ขณะที่ 0.76% ระบุว่า แสดงออกถึงการแบ่งชนชั้น ส่วนอีก 19.32% ระบุว่า เฉย ๆ ไม่ตอบ ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม