General

ไฟเขียว กทม. จัดที่สาธารณะ ปันพื้นที่ทำกินผู้ค้าหาบเร่แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์

ไฟเขียว กทม. จัดที่สาธารณะ ช่วยผู้มีรายได้น้อย พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์ มีที่ทำกิน ในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปฏิรูปกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย ไฟเขียว กทม. จัดที่สาธารณะ ให้พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย และวินมอเตอร์ไซค์ สรัางอาชีพ

หาบเร่

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก รับความเห็น และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน จะประกอบด้วย

  • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ขณะที่ ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะระยะสั้น และข้อเสนอระยะยาว ดังนี้

ระยะสั้น

ให้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ และแผนการจัดการ ในที่หรือทางสาธารณะที่ชัดเจน ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ระยะยาว

กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม ความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือพื้นที่สร้างเศรษฐกิจ ในการทำมาหากิน ของผู้ประกอบอาชีพรายย่อย คำนึงถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ กำหนดให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ จ่ายค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียม การใช้ที่ หรือทางสาธารณะให้แก่รัฐ โดยให้มีคณะกรรมการ เพื่อทำผังการใช้ที่ หรือทางสาธารณะ และบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และในระดับเขต เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบาย การใช้พื้นที่ การกำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพในที่ หรือทางสาธารณะ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการนี้ จะสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้สามารถประกอบอาชีพในที่ หรือทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยยังคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวิถีชุมชน พร้อม ๆ ไปกับ การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้ที่หรือทางสาธารณะ ผ่านการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo