General

ทส. สนับสนุนน้ำต้นทุน ฝึกอาชีพ สร้างคนดีคืนสังคม


“วราวุธ” ส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชรกิติยาภาราม) จังหวัดหนองบัวลําภู

วันนี้ (15 ม.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และมอบโครงการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

S 57458693

S 57458691

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำต้นทุน ในศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราว ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ชั้นเยี่ยมได้ฝึกอาชีพ และมีพื้นฐานในอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพ หลังจากการพ้นโทษออกไปสู่สังคม สนับสนุนน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ คนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชดําริ บ้านห้วยเตย และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธได้กล่าวทักทาย และมอบถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ชั้นเยี่ยม

S 57458697

S 57458707

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่างทั่วถึง มีแหล่งน้ำกักเก็บในพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของชุมชน สนับสนุนอาชีพเกษตร ให้มีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ

S 57458699

S 57458702

ตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาระบบกระจายน้ำ เพื่อนำน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรให้ประชาชนดำรงชีพในถิ่นฐานของตนเอง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยใช้พลังงานทดแทน และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างรู้คุณค่า

สนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชระยะสั้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ชุมชน วัดพัชรกิติยาภาราม เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ชั้นเยี่ยมในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน

S 57458696

อ่านข่าวเพิ่มเติม