General

‘บิ๊กป้อม’ หนุน ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน-เมืองโบราณศรีเทพ’ เป็นมรดกโลก


 

“บิ๊กป้อม” ยินดี หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือผลักดัน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน-เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นเป็นมรดกโลก ชี้ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว 

วันนี้ (17 ธ.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

S 131678842

โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และเลขานุการ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทาง การดำเนินงานร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร แสดงความยินดี ต่อการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และรับทราบการจัดส่งผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ต่อศูนย์มรดกโลก เพื่อประกอบการพิจารณา ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

S 131678845

S 131678846

S 131678847

พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวสนับสนุนการนำเสนอ เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก เนื่องจากเห็นว่า นอกจากเป็นกลไกหนึ่ง ในการดำเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เสริมสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านวัฒนธรรม โดยเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง

S 131678844

ทางด้านนายวราวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สผ. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ให้กับคณะทูตประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และสภาพพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และกุยบุรี

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลักดัน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของไทย

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ตามที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาตินำเสนอ ซึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

S 131678848

พล.อ.ประวิตร ย้ำด้วยว่า คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จัก และสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ที่ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับ

ในสภาวะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อมอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม