General

‘นฤมล’ ลั่น ‘สสปท.’ พร้อมเดินหน้าระบบความปลอดภัยในการทำงาน

 

“นฤมล” เร่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม แก้ไขปัญหา และสนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ในด้านการสนับสนุน ให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีในสังคม ชุมชน และประเทศโดยรวม

AAAA0176 1

นอกจากนี้ ประชาชนยังจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงการป้องกันอันตรายและการไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดอันตราย รวมถึง การสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อลดภาระของครอบครัวและสังคมจากการบาดเจ็บ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะจากการประกอบอาชีพ

01 e1605094038730

สสปท. มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ ให้ลดการสูญเสีย ที่เกิดจากการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ทั้งในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ลดภาระของประเทศในการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ใช้แรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน และลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย การพัฒนาบุคลากร การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา และให้คำแนะนำในการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาแนวโน้มและจัดอันดับความเสี่ยงของการทำงานด้วย

447 e1605094009773

7Z9A8437 e1605093992744

“การดำเนินงานตามภารกิจของ สสปท. จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ต้องตระหนักและให้ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน รู้เท่าทันถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่แรงงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งต่อคนทำงาน ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์รับบริการจาก สสปท. สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4489111” รมช.แรงงาน กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม