General

‘นฤมล’ ถกกุนซือ ‘พัฒนากำลังคน’ รองรับ S-Curve

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลุยแผนพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ลั่น พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนเดินหน้าเต็มสูบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (8 ต.ค.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการอาชีวศึกษา สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1117310

นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย “สร้าง ยก ให้” โดยสร้างแรงงานคุณภาพให้มีความรู้ และทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงาน เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น และให้แรงงานกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้แก่ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย แรงงานสตรี ผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างเท่าเทียม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ภาครัฐจึงต้องใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ร่วมกันวางแผนการพัฒนากำลังคน และจับคู่คนกับงานให้เหมาะสม ทำให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เศรษฐกิจ และสังคมไทย เดินหน้าต่อไป ได้ในวิถีใหม่ และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

1117311

นางนฤมล บอกด้วยว่า เพื่อให้การพัฒนากำลังคน สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแรงงาน และประสานงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผล จึงจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น

โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน เพื่อขจัดปัญหาความซ้ำซ้อน และร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เมื่อผ่านความเห็นชอบจากการประชุมในครั้งนี้แล้ว จะเสนอให้ กพร.ปช. ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาต่อไป

1117313

“การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนบางอุตสาหกรรม เช่น อนุกรรมการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหรรมด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมด้านเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม ที่สามารถเริ่มขับเคลื่อนได้ก่อนนั้น ขอให้คณะอนุกรรมการร่วมได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะการดูความพร้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแผนการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวทั้งด้านแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังจากนั้นจึงค่อยวางแผนตั้งคณะอนุกรรมการในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในลำดับถัดไป โดยต้องเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ กพร.ปช. ต่อไป สิ่งสำคัญที่ต้องฝากคณะกรรมการร่วมในชุดนี้คือ การกำหนดแผนพัฒนากำลังคนทั้งประเทศออกมาให้ได้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม กพร.ปช.ในครั้งต่อไปด้วย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม