General

มท. สั่งการทุกจังหวัด กันทุจริต ‘งบภัยแล้ง-น้ำท่วม’ ดึงคนนอกร่วมตรวจสอบ


มหาดไทยย้ำทุกจังหวัด ใช้งบภัยแล้งและน้ำท่วม ต้องโปร่งใส พร้อมดำเนินการเด็ดขาด ถ้าพบเหตุทุจริต แอบอ้าง พร้อมดึงภาคประชาชน สถานศึกษาร่วมตรวจสอบ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย และกำชับ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กำกับติดตามการดำเนินงาน ในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผล ในการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือ แจ้งแนวทางปฏิบัติ ไปยังทุกจังหวัดจังหวัด โดยเน้นย้ำไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ยังให้ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา หรือกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำชับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

หากกรณีพบการกระทำอันเป็นการทุจริต ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแอบอ้าง ฉ้อฉล หรือทำให้เชื่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยวิธีการต่าง ๆ ให้แจ้งความดำเนินคดี หรือดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย โดยเคร่งครัดทุกกรณี และให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยด่วน

สำหรับพี่น้องประชาชน ที่มีเบาะแสการกระทำผิด การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม