ดูหนังออนไลน์
General

สกพอ. ลงนามเอ็มโอยู เดินหน้าโครงการ ‘บัณฑิตอาสาต้นแบบ’


สกพอ. จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน และ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อม ลงนามความร่วมมือ เดินหน้าโครงการ “บัณฑิตอาสาต้นแบบ” ในพื้นที่ อีอีซี อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (22 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยบูรพา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ดำเนินการตามโครงการบัณฑิตอาสาต้นแบบ ในพื้นที่ อีอีซี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อให้บัณฑิตอาสาเป็นกลไก ในการสำรวจผลกระทบ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ อีอีซี รวมถึงสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

cover เดินหน้าโครงการ

วัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนงานทางวิชาการและดำเนินการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาให้มีทักษะ สามารถทำงาน และสร้างความร่วมมือกับคนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอความต้องการของชุมชน

ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ทาง สกพอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานโครงการ และงบประมาณ ส่วนกรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรบัณฑิตอาสา และประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกของพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล เพื่อทำหน้าที่ ดูแลให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่บัณฑิตอาสา

264952

สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา สนับสนุนงานทางวิชาการ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชาการ บริหารจัดการฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมภาษณ์ รับเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

ทั้งนี้ โครงการบัณฑิตอาสา เป็นโครงการต้นแบบของประเทศในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นในพื้นที่ อีอีซี ทำให้บัณฑิตที่ว่างงานและอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้โอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างเสริมทักษะความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน โดยผ่านการเรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริง ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

264955

นอกจากนี้ ยังกระจายความรู้ และวิทยาการที่ทันสมัยให้ชุมชน พร้อมผสมผสานเข้ากับวิถีดั้งเดิม สร้างเครือข่ายพันธมิตร สำรวจผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ดี และยั่งยืน รวมถึงเป็นรากฐานที่มั่นคง ในการวางแผนพัฒนาชุมชน ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดของอีอีซี ควบคู่ไปกับการเติบโตของพื้นที่อีอีซี อย่างยั่งยืนต่อไป

รายชื่อผู้ลงนามเอ็มโอยู 

1.นายคณิศ​ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.นายสุทธิพงษ์​ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

3.นายเกษมสันต์​ จิณณวาโส
ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ สำนักนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4.นายร่องกี้​ พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน​ กรมการพัฒนาชุมชน

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณยศ​ คุรุกิจโกศล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

264953

อ่านข่าวเพิ่มเติม