ดูหนังออนไลน์
General

ช่วยเกษตรกร รัฐทุ่มหมื่นล้าน ยกระดับ ‘เกษตรแปลงใหญ่’ 5 ล้านไร่

ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ รัฐบาลทุ่มหมื่นล้านบาท ตั้วเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ลดต้นทุน ตั้งเป้าพื้นที่ 5 ล้านไร่ รวม 2.6 แสนราย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการใช้เงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม จากผลกระทบ ของไวรัสโควิด19 ด้วยกรอบวงเงิน 1.39 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการ ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่

ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่

ทั้งนี้ จะเน้นการสนับสนุน เกษตรสมัยใหม่ และ เชื่อมโยงตลาด ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการต่อยอด การดำเนินการ เกษตรแปลงใหญ่ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ในการซื้อปัจจัยการผลิต และ การขายสินค้า อีกทั้งภาครัฐ จะสนับสนุนองค์ความรู้ และ การใช้เทคโนโลยี ได้ตรงกลุ่มอย่างเต็มที่

สำหรับโครงการ ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ นี้ มีเป้าหมายสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ ลดต้นทุนการผลิต ให้กับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ 2.6 แสนราย เป็นจำนวนแปลง 5,250 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวม 5 ล้านไร่

ขณะเดียวกัน ยังเน้นการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสม รวมถึงสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมบริหารจัดการการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือ การผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี นั้น กระทรวงเกษตรฯ มีศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด

รัชดา ธนาดิเรก
รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไก ส่งเสริม และ พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง เครื่องจักรกลเกษตร และจัดอบรมเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ รวมถึงสนับสนุน Smart Farmer และ Young Smart Farmer เป็นต้น

พร้อมกันนี้ การส่งเสริม เกษตรแปลงใหญ่ จะดำเนินการควบคู่ไปกับ หลายหน่วยงาน เช่น ภาคเอกชน ในการเข้ามาร่วมสนับสนุน ให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ จะเข้ามาดูแลเรื่อง การจำหน่ายสินค้าเกษตร ตามนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” รวมถึง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ช่วยสนับสนุนแหล่งน้ำ ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การสนับสนุน ในส่วนของน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ สนับสนุน ด้านการวางระบบน้ำ

ปัจจุบัน มีการทำ เกษตรแปลงใหญ่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2,800 แปลง เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 1.33 แสนราย และแน่นอนว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ จะนำไปสู่จำนวนเกษตรกร และจำนวนแปลง ที่ได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกมาก

ที่สำคัญ ประเมินว่า สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท จากการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

อ่านข่าวเพิ่มเติม