ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 539 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ความว่า

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ

ราชกิจจานุเบกษา 200916

T 0001 138

T 0001 234

รายชื่อฉบับเต็ม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

อ่านข่าวเพิ่มเติม