General

คนไทยเกิดน้อย ยอดสมัครเรียน ม.1 ต่ำกว่าแผนรับเกือบ 3 แสนคน


ยอดสมัครเรียน ม.1 น้อยกว่าแผนการรับเกือบ 3 แสนคน เหตุคนไทยเกิดน้อยลง แต่โรงเรียนดังยังแห่สมัครล้น

นักเรียน11

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

ภาพรวมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนทั่วประเทศระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันนี้ (12 พ.ค.) เป็นวันสุดท้ายพบว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบข้อร้องเรียนหรืออุปสรรคแต่อย่างใด โดยจะมีการการสอบคัดเลือกนักเรียนทั้ง 2 ชั้นในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้

S 13271105

สำหรับตัวเลขแผนการรับนักเรียนล่าสุดเมื่อวานนี้ (11 พ.ค.) พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มียอดสมัครเรียนไม่เต็มแผนการรับ โดยแผนการรับอยู่ที่ 693,334 คน แต่มียอดสมัครเรียนประมาณ 400,000 คน ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการรับนักเรียน 404,540 คน แต่มียอดสมัครเรียน 300,000 คน

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนสมัครน้อยกว่าแผนการรับเกือบ 3 แสนคนนั้น เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เพราะในสัดส่วนดังกล่าว พบโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 280 แห่งยังมียอดผู้สมัครเกินแผนการรับนักเรียน ดังนั้น หลังวันที่ 25 มิถุนายนแล้ว หากโรงเรียนประกาศรายชื่อและเด็กที่พลาดโอกาสยังไม่มีที่นั่งเรียน ก็สามารถไปติดต่อที่เขตพื้นที่ เพื่อแจ้งความจำนงในการขอเกลี่ยที่เรียนไปไปยังโรงเรียนใกล้เคียงในเขตพื้นที่นั้น ๆ ได้