General

ทส. ช่วยภัยแล้งเกษตรลำปาง ไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย


กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง นำโดย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และหน่วยงานในระดับพื้นที่ ร่วมบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเกษตรไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

S 126542091

เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมถังบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง และขวดน้ำพลาสติก ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ม.5 และ ม.7 ต.นาสัก ที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย จำนวน 10 ไร่ ได้แก่ โกโก้ 350 ต้น, ทุเรียน 200 ต้น, ลองกอง 20 ต้น และ เงาะ 20 ต้น

เกษตรจังหวัดลำปางได้แนะนำให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย โดยสาธิตการทำระบบน้ำหยดแบบหมุนเวียนโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นในดินการตัดแต่งกิ่งใบ ทรงพุ่ม ลดการคายน้ำและการหาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น

S 126542090

ในโอกาสนี้ สทภ.1 ได้นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคด้วย รวมปริมาณแจกจ่ายน้ำครั้งนี้ 18,000 ลิตร

ทั้งนี้ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

S 126542088