General

นักเรียนได้เฮ!! ศธ.ปล่อยผีไว้ผมยาวทั้งชายหญิง แต่ห้ามดัด-ย้อม-ไว้หนวดเครา


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า

นักเรียน1

นักเรียนต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะต้องเหมาะสมและเรียบร้อย เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงที่จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามได้แก่ ห้ามดัดผม, ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม, ไว้หนวดหรือเคราะ หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือลวดลาย

ผมยาว1

ผมยาว2