ดูหนังออนไลน์
General

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ ‘สตง.’

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549 เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้มีการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2549 พ.ศ.2563

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549

ประกาศณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

image big 5e81cada219c1