General

‘รพ.บำรุงราษฎร์’ เปิดสายด่วน ปรึกษาแพทย์จากที่บ้าน เลี่ยง ‘โควิด -19’


บำรุงราษฎร์ สู้โควิด-19 บริการใหม่ “สุขภาพดีอยู่ที่บ้าน ปรึกษาแพทย์…โทรสายด่วน 1378” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง รองรับผู้ป่วยไม่พร้อมออกจากบ้าน พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังไวรัสขั้นสูงสุด

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการประกาศประเทศกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดมากขึ้น

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ CEO pic1 resize
เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติด้วยสัดส่วน 50:50 ซึ่งที่ผ่านมามีทีมทำงานที่เป็นฝ่ายควบคุมโรคและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่คอยติดตามสถานการณ์โรคต่างๆ ทั่วโลก และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินและปรับการบริหารจัดการเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในแต่ละวันที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการส่วนหนึ่ง อาจยังไม่พร้อมที่จะเดินทางออกไปยังโรงพยาบาลในช่วงนี้ โรงพยาบาลจึงได้เปิดบริการใหม่ “สุขภาพดีอยู่ที่บ้าน ปรึกษาแพทย์…โทรสายด่วน 1378” เพื่อมารองรับการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยผู้ต้องการใช้บริการสามารถโทรผ่านสายด่วน 1378 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน

ปฏิบัติการ

สำหรับบริการสายด่วน จะให้บริการปรึกษาแพทย์ได้โดยตรงภายในเวลาอันรวดเร็ว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ครั้งละไม่เกิน 15 นาที พร้อมจัดส่งยาหลังจากปรึกษาแพทย์และจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์ ยกเว้นยาแช่เย็น กลุ่มยาเสพติด และยากลุ่มที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  นอกจากนี้ยังมีบริการเจาะเลือดที่บ้านตามใบสั่งแพทย์ เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่ผ่านมาบำรุงราษฎร์ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกมาตรการการเฝ้าระวังสถานการณ์และตรวจคัดกรองไวรัสโควิด–19 ขั้นสูงสุด ซึ่งเทียบได้ตามมาตรฐานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา และยังมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่คอยปรับการบริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปต่อวันมาอย่างต่อเนื่อง

ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเสริมว่า บำรุงราษฎร์ยังได้ดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ผู้ใช้บริการบุคลากรของโรงพยาบาลฯ และชุมชน เพิ่มขึ้นด้วยมาตรการขั้นสูงสุด รวม 8 มาตรการ ได้แก่

ผศ.นพ.วิชัย pic1 resize
ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต

1. ลดโอกาสในการรับเชื้อให้น้อยที่สุด โดยสวมใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคล ตามระดับของอาการและความเสี่ยง ทั้งในส่วนของบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และผู้มาเยี่ยม

2. ป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสและจากละอองฝอยที่มีเชื้ออยู่ในอากาศอย่างเข้มงวด และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง

3. บริการการจัดการทางเข้า-ออก และการใช้พื้นที่โรงพยาบาล และมีการติดตั้งเครื่อง Thermal Imaging Camera เพื่อตรวจจับผู้ที่อุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด ครอบคลุมทุกพื้นที่

4. เตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค โดยมีการเตรียมห้องแยกโรคความดันลบ พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล มีคลินิกเฉพาะสำหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัย แยกออกเป็นสัดส่วน รวมถึงมีแคปซูลเฉพาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ทันสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการในกรณีรับย้ายผู้ป่วย

แคปซูล สำหรับขนย้ายผู้ป่วยต้องสงสัย pic1 resize

5. บริหารจัดการบุคลากรของโรงพยาบาล โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ โดยมีคลินิกสุขภาพพนักงาน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณืไวรัสโควิด-19

6. จัดฝึกอบรมและให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และในทุกครั้งที่ภาวการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

7. มีการทำความสะอาด และการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ

8. จัดระบบการรายงานข้อมูลข่าวสารภายในและระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประชุมกับผู้ชำนาญการเพื่อปรับแผนรองรับสถานการณ์ตามความเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ข้อมูลและระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับรองให้บำรุงราษฎร์เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งหมด 7 แห่งที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้นั้น ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเดินทางมาเพื่อขอตรวจไวรัสโควิด-19 ทั้งที่ยังไม่มีความจำเป็น ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยระดับปานกลางและในระดับสูงที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีความจำเป็นในการตรวจเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของแคปซูล pic2 resize

“ปัญหาที่พบคือ จำนวนชุดตรวจที่ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 7 แห่ง มีจำนวนจำกัดอย่างมาก จึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่น่าสงสัยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการขาดแคลนของชุดตรวจในยามจำเป็น จึงขอสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงาน บริษัทต่างๆ รวมถึงประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง”ผศ. นพ. วิชัย กล่าว

สำหรับคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง คือ เมื่อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้แยกตัวเฝ้าสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอก หรือออกไปในที่ชมุชน หรือพบปะผู้คน กินอาหารปรุงสุก ยึดหลักสุขอนามัยพื้นฐานง่าย ๆ คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นต้น และหากเริ่มมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางตามความเป็นจริง