General

‘โควิด-19’ กับสิทธิที่ ‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ หากโดนกักตัว


การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีท่าทีจะทุเลาลง โดยประเทศไทยได้นำมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแล และป้องกันมาใช้อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกับมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 11 ประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการที่นำมาใช้กรณีกลับจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว รวมไปถึงผู้ที่แม้ไม่ได้เดินทางแต่มีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ป่วย ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ ต้องเก็บตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน ซึ่งเป็นข้อสงสัยว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ในช่วงที่ถูกกักตัว หรือต้องเก็บตัวช่วง 14 วันดังกล่าว

industry 3035907 1280

ประเด็นนี้มีคำตอบจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ที่ให้ข้อมูลว่า กรณีที่ทางการกักตัวลูกจ้างที่เดินทางกลับเข้าไทยไว้ เป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม ม.34 (1) และ ม.52 ตาม พ.ร.บ โรคติดต่อ 2558 เพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ถือว่าไม่ใช่ความผิดของทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง

ดังนั้น กรณีนี้ลูกจ้างย่อมหลุดพ้นจากหน้าที่ ไม่ต้องไปทำงานให้นายจ้าง แต่ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง และนายจ้างก็ไม่มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ตามหลัก no work no pay

สำหรับกรณีที่ตรวจวัดร่างกายแล้วพบอาการที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคดังกล่าว เช่น เป็นไข้ ให้ถือว่า ลูกจ้างป่วย สามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  และมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วย

แต่หากลูกจ้างลาป่วยเกิน 30 วันในรอบปี ซึ่งวันที่ลาป่วยเกินใช้สิทธิครบแล้ว จะไม่ได้รับค่าจ้าง กรณีนี้ลูกจ้างอาจใช้สิทธิหยุดพักร้อนได้ และถ้าหากใช้สิทธิหยุดพักร้อนครบตามสิทธิแล้ว ก็อาจตกลงกับนายจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้